ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη 1ΓΔ/2014 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και των οικείων Υπουργών που αφορά τηνπλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4275/2014.
Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (ΑΔΑ: 7ΜΒΚΧ-Λ3Ψ).
Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Γ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και λήγει με την πάροδο της 14ης Νοεμβρίου 2014, ημέρας Παρασκευής.
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ:
Τις εργάσιμες ημέρες:
• Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 (Τηλ. 2131319137, 132, 141, 124 και 131)
Τις αργίες:
• Κατά τις ώρες 12:00 μέχρι 18:00 (Τηλ. 2131319137, 132, 141, 124 και 131)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου