ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ.ΔΗ.Δ.

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Εξέλιξη της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα (31.12.2009 - 31.12.2013) 1/
       
  31.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.12.2013
       
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 942.625866.658772.460735.561675.530
 Στενός δημόσιος τομέας865.153796.947715.686682.289635.338
 Τακτικό Προσωπικό 2/ 692.907667.374646.657629.114599.207
 Έκτακτο Προσωπικό (Με επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό) 3/148.634105.96154.59038.80712.196
 Προσωπικό καθαριότητας σχολικών
μονάδων 4/
    8.120
 Μετακλητοί 5/ 1.8441.8441.8441.8551.901
 Αιρετοί 6/21.28621.28612.11312.03113.252
 Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης 7/482482482482662
 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εκτός ΔΕΚΟ κεφ.Β' ) 8/77.47269.71156.77453.27240.192
Σύνολο προσωπικού ΝΠΙΔ εντός γενικής κυβέρνησης 42.82038.53131.38029.44522.215
Τακτικό Προσωπικό  37.32733.58827.35525.66719.365
Έκτακτο Προσωπικό (Με επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμο)4.4534.0073.2633.0622.310
Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης 1.040936762716540
Σύνολο προσωπικού υπόλοιπων ΝΠΙΔ εντός δημοσίου τομέα 34.65231.18025.39423.82717.977
 Τακτικό Προσωπικό  25.36422.76118.57017.93813.734
 Έκτακτο Προσωπικό (Με επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμο)6.5305.9164.7974.1493.042
 Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης 2.7582.5032.0271.7401.201
       
 
       
 Προσωπικό και λοιπές κατηγορίες χωρίς επιβάρυνση στη συνολική μισθολογική δαπάνη (απασχολούμενοι σε ΕΣΠΑ, αυτοχρηματοδοτούμενα και ανταποδοτικού χαρακτήρα προγραμματα, λοιπές ειδικές κατηγορίες φυσικών προσώπων και ΔΕΚΟ κεφ. Β')
       
 Προσωπικό Απασχολούμενο σε συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, αυτοχρηματοδοτούμενα
και ανταποδοτικού χαρακτήρα προγράμματα 9/
 Στενός δημόσιος τομέας7.8947.89410.24415.34344.659
 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εκτός ΔΕΚΟ κεφ.Β)13.98912.63810.2679.1846.817
       
 Ειδικές κατηγορίες φυσικών προσώπων 10/
 Στενός δημόσιος τομέας3.3043.3043.3043.4138.361
 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εκτός ΔΕΚΟ κεφ. Β) 2.3272.1021.7081.5281.134
       
 ΔΕΚΟ ΚΕΦ. Β΄ 11/
 ΔΕΚΟ ΚΕΦ. Β΄56.29556.29552.13841.18934.714
       
Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών
1/ Περιλαμβάνει το σύνολο των φορέων, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως ισχύει, δηλαδή Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Ά και ΄Β Βαθμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και φορείς που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ314/Α/2005), οι οποίοι αναφέρονται διακριτά. 
2/ Το τακτικό προσωπικό του στενού δημόσιου τομέα περιλαμβάνει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την περίοδο 2009 – 2011,  αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στις 31.12.2012 και 31.12.2013, ο αριθμός τακτικού προσωπικού εξάγεται από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).  
3/ Το έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνει υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου και ωρομίσθιους καθώς και τους απασχολούμενους σε προγράμματα stage (κατά τα έτη 2009 και 2010). Αναλύεται περαιτέρω σε εκείνο το προσωπικό που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό και σε αυτό που δεν προκαλεί επιβάρυνση (έκτακτο προσωπικό με απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, αυτοχρηματοδοτούμενα και ανταποδοτικού χαρακτήρα προγράμματα).
Για την περίοδο 2009 – 2011: 
• ο υπολογισμός των υπηρετούντων στο έκτακτο προσωπικό βασίστηκε στον αριθμό των εγκρίσεων οι οποίες χορηγήθηκαν κατά το έτος αναφοράς, βάσει του αρχείου της Διεύθυνσης Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• για τις υπόλοιπες περιπτώσεις για τις οποίες η έγκριση δεν αποτελούσε προαπαιτούμενη ενέργεια για την πρόσληψη (πχ stage) συγκεντρώθηκαν στοιχεία από συναρμόδια Υπουργεία ή/και υιοθετήθηκαν εκτιμήσεις βάσει των πραγματικών δεδομένων
Για την περίοδο 2012-2013:
•  Ο αριθμός στις 31.12.2012 και 31.12.2013 εξάγεται από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).
• Από το σύνολο του εκτάκτου προσωπικού το οποίο εξάγεται από την Απογραφή, η διάκριση μεταξύ του προσωπικού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, αυτοχρηματοδοτούμενα και ανταποδοτικού χαρακτήρα προγράμματα και εκείνου που επιβαρύνει την συνολική μισθολογική δαπάνη, υπολογίστηκε βάσει του αριθμού των αντίστοιχων εγκρίσεων οι οποίες  χορηγήθηκαν κατά το έτος αναφοράς, σύμφωνα με το αρχείο της Διεύθυνσης Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
4/ Η κατηγορία αυτή αφορά προσωπικό, το οποίο προσελήφθη από τους Δήμους για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Με νομοθετική ρύθμιση, η πρόσληψη επιβαρύνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και λόγω του επείγοντος της φύσης της εργασίας αυτής αποφασίστηκε να διενεργηθεί για το έτος 2013 απευθείας από τις σχολικές επιτροπές των οικείων ΟΤΑ.  Δεν απογράφησαν στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή), ως όφειλαν λόγω διαφωνίας ως προς την αρμοδιότητα μεταξύ Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών. Ωστόσο, το ΥΔΜΗΔ κατέγραψε την κατηγορία ως μέρος της απασχόλησης του δημοσίου.
5/ Ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων στις 31.12.2012 και 31.12.2013 εξάγεται από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). Για τα προηγούμενα έτη συγκεντρώθηκαν στοιχεία από συναρμόδια Υπουργεία ή/και υιοθετήθηκαν εκτιμήσεις βάσει των πραγματικών δεδομένων.
 6/ Ο αριθμός των αιρετών στις 31.12.2012 και 31.12.2013 εξάγεται από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). Για τα προηγούμενα έτη συγκεντρώθηκαν στοιχεία από συναρμόδια Υπουργεία ή/και υιοθετήθηκαν εκτιμήσεις βάσει των πραγματικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι η εμφανιζόμενη αύξηση στην κατηγορία «Αιρετοί» οφείλεται στην καλύτερη καταγραφή και συμπερίληψη όλων των κατηγοριών των Αιρετών μετά την διασύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Είναι επίσης πιθανό ένα μεγάλο ποσοστό ιδιωτών το οποίο δεν είχε προγενέστερη σχέση εργασίας με το δημόσιο να εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κατηγορία των αιρετών.  
7/ Ο αριθμός των Προέδρων/Μελών ΔΣ/Οργάνων Διοίκησης στις 31.12.2012 και 31.12.2013 εξάγεται από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). Για τα προηγούμενα έτη υιοθετήθηκαν εκτιμήσεις βάσει των πραγματικών δεδομένων.
8/  Με σκοπό την πληρέστερη και λεπτομερέστερη κάλυψη του συνόλου των ΝΠΙΔ, τα  στοιχεία του προσωπικού των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (εκτός των ΔΕΚΟ του κεφ. Β του ν. 3429/2005), προκύπτουν ως εξής:
• Τα στοιχεία προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (εκτός ΔΕΚΟ κεφ. Β) που χρησιμοποιήθηκαν για τις 31.12.2013 είναι στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή)  με ημερομηνία εξαγωγής  18/06/2014. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην παραδοχή τα δεδομένα του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) είναι πιο πλήρη ως προς την κάλυψη του συνόλου των Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου συγκριτικά με την εικόνα του Δεκεμβρίου 2013. Επομένως, τα δεδομένα του Ιουνίου 2014 αξιοποιήθηκαν για τον Δεκέμβριο του 2013.
• Για τον υπολογισμό του προσωπικού των ΝΠΙΔ και του συνολικού προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το 2012 έχει γίνει εκτίμηση βάσει της αναλογίας (%) που υπολογίστηκε για τα αντίστοιχα μεγέθη το 2013.
• Για τον υπολογισμό του προσωπικού των ΝΠΙΔ για τα έτη 2009-2011 έχει γίνει εκτίμηση βάσει της αναλογίας (%) που υπολογίστηκε για τα αντίστοιχα μεγέθη το 2012-2013. 
9/Tο έκτακτο προσωπικό με απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, αυτοχρηματοδοτούμενα και ανταποδοτικού χαρακτήρα προγράμματα δεν προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
• Στο στενό δημόσιο τομέα, βλ. υποσημείωση 3 για τρόπο υπολογισμού
• Στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, για τα έτη 2009-2012 έχει γίνει αναδρομική εκτίμηση  βάσει της αναλογίας (%) που υπολογίστηκε για τα αντίστοιχα μεγέθη το 2013
10/ Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, ιδιώτες μέλη επιτροπών, σχολικοί τροχονόμοι, υπότροφοι). 
• Στο στενό δημόσιο τομέα, ο αριθμός τους στις 31.12.2012 και 31.12.2013 εξάγεται από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). Για τα προηγούμενα έτη υιοθετήθηκαν εκτιμήσεις βάσει των πραγματικών δεδομένων.
• Στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, για τα έτη 2009-2012 έχει γίνει αναδρομική εκτίμηση  βάσει της αναλογίας (%) που υπολογίστηκε για τα αντίστοιχα μεγέθη το 2013
11/ Τα στοιχεία του προσωπικού των ΔΕΚΟ του κεφ. Β΄  του ν. 3429/2005 βασίζονται στα δεδομένα της Διεύθυνσης ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών.  
 •  Ο αριθμός τακτικού και λοιπού προσωπικού δύναται να επικαιροποιείται για τυχόν αναδρομική διόρθωση σφαλμάτων ή επικαιροποίηση εκτιμήσεων
(Πηγή: http://apografi.yap.gov.gr/apografi/Flows_2009_2013.htm)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου